<menuitem id="08a14"></menuitem>
  <track id="08a14"><pre id="08a14"></pre></track>
  1. <th id="08a14"><table id="08a14"></table></th><button id="08a14"></button>
   1. <track id="08a14"><rt id="08a14"></rt></track>
    <th id="08a14"><table id="08a14"></table></th><legend id="08a14"></legend>

    欢迎来到原中小学教育资源网!

    三字经全文带拼音

    汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
    【www.0513rg.com - 汉语拼音】

     《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上三字经全文

    三字经全文

     rén zhī chū xìng běn shàn

     人 之 初 , 性 本 善。

     xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

     性 相 近 , 习 相 远。

     gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

     苟 不 教 , 性 乃 迁。

     jiào zhī dào guì yǐ zhuān

     教 之 道 , 贵 以 专。

     xī mèng mǔ zé lín chǔ

     昔 孟 母 , 择 邻 处。

     zǐ bù xué duàn jī zhù

     子 不 学 , 断 机 杼。

     dòu yān shān yǒu yì fāng

     窦 燕 山 , 有 义 方。

     jiào wǔ zǐ míng jù yáng

     教 五 子 , 名 俱 扬。

     yǎng bú jiào fù zhī guò

     养 不 教 , 父 之 过。

     jiào bù yán shī zhī duò

     教 不 严 , 师 之 惰。

     zǐ bù xué fēi suǒ yí

     子 不 学 , 非 所 宜。

     yòu bù xué lǎo hé wéi

     幼 不 学 , 老 何 为。

     yù bù zhuó bù chéng qì

     玉 不 琢 , 不 成 器。

     rén bù xué bù zhī yì

     人 不 学 , 不 知 义。

     wèi rén zǐ fāng shào shí

     为 人 子 , 方 少 时。

     qīn shī yǒu xí lǐ yí

     亲 师 友 , 习 礼 仪。

     xiāng jiǔ líng néng wēn xí

     香 九 龄 , 能 温 席。

     xiào yú qīn suǒ dāng zhí

     孝 于 亲 , 所 当 执。

     róng sì suì néng ràng lí

     融 四 岁 , 能 让 梨。

     tì yú zhǎng yí xiān zhī

     弟 于 长 , 宜 先 知。

     shǒu xiào tì cì jiàn wén

     首 孝 弟 , 次 见 闻。

     zhī mǒu shù shí mǒu wén

     知 某 数 , 识 某 文。

     yī ér shí shí ér bǎi

     一 而 十 , 十 而 百。

     bǎi ér qiān qiān ér wàn

     百 而 千 , 千 而 万。

     sān cái zhě tiān dì rén

     三 才 者 , 天 地 人。

     sān guāng zhě rì yuè xīng

     三 光 者 , 日 月 星。

     sān gāng zhě jūn chén yì

     三 纲 者 , 君 臣 义。

     fù zǐ qīn fū fù shùn

     父 子 亲 , 夫 妇 顺。

     yuē chūn xià yuē qiū dōng

     曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

     cǐ sì shí yùn bù qióng

     此 四 时 , 运 不 穷。

     yuē nán běi yuē xī dōng

     曰 南 北 , 曰 西 东。

     cǐ sì fāng yìng hū zhōng

     此 四 方 , 应 乎 中。

     yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

     曰 水 火 , 木 金 土。

     cǐ wǔ xíng běn hū shù

     此 五 行 , 本 乎 数。

     yuē rén yì lǐ zhì xìn

     曰 仁 义 , 礼 智 信。

     cǐ wǔ cháng bù róng wěn

     此 五 常 , 不 容 紊。

     dào liáng shū mài shǔ jì

     稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

     cǐ liù gǔ rén suǒ shí

     此 六 谷 , 人 所 食。

     mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

     马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

     cǐ liù chù rén suǒ sì

     此 六 畜 , 人 所 饲。

     yuē xǐ nù yuē āi jù

     曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

     ài wù yù qī qíng jù

     爱 恶 欲 , 七 情 具。

     páo tǔ gé mù shí jīn

     匏 土 革 , 木 石 金。

     sī yǔ zhú nǎi bā yīn

     丝 与 竹, 乃 八 音。

     gāo zēng zǔ fù ér shēn

     高 曾 祖 , 父 而 身。

     shēn ér zǐ zǐ ér sūn

     身 而 子 , 子 而 孙。

     zì zǐ sūn zhì xuán zēng

     自 子 孙 , 至 玄 曾

     nǎi jiǔ zú rén zhī lún

     乃 九 族 , 人 之 伦。

     fù zǐ ēn fū fù cóng

     父 子 恩 , 夫 妇 从。

     xiōng zé yǒu dì zé gōng

     兄 则 友 , 弟 则 恭。

     zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

     长 幼 序 , 友 与 朋。

     jūn zé jìng chén zé zhōng

     君 则 敬 , 臣 则 忠。

     cǐ shí yì rén suǒ tóng

     此 十 义 , 人 所 同。

     fán xùn méng xū jiǎng jiū

     凡 训 蒙 , 须 讲 究。

     xiáng xùn gǔ míng jù dòu

     详 训 诂 , 明 句 读。

     wéi xué zhě bì yǒu chū

     为 学 者 , 必 有 初。

     xiǎo xué zhōng zhì sì shū

     小 学 终 , 至 四 书。

     lún yǔ zhě èr shí piān

     论 语 者 , 二 十 篇。

     qún dì zǐ jì shàn yán

     群 弟 子 , 记 善 言。

     mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

     孟 子 者 , 七 篇 止。

     jiǎng dào dé shuō rén yì

     讲 道 德 , 说 仁 义。

     zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

     作 中 庸 , 子 思 笔。

     zhōng bù piān yōng bú yì

     中 不 偏 , 庸 不 易。

     dà xiǎo dài zhù lǐ jì

     大 小 戴 , 注 礼 记。

     shù shèng yán lǐ yuè bèi

     述 圣 言 , 礼 乐 备。

     yuē guó fēng yuē yǎ sòng

     曰 国 风 , 曰 雅 颂。

     hào sì shī dāng fěng yǒng

     号 四 诗 , 当 讽 咏。

     shī jì wáng chūn qiū zuò

     诗 既 亡 , 春 秋 作。

     yù bāo biǎn bié shàn è

     寓 褒 贬 , 别 善 恶。

     sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

     三 传 者 , 有 公 羊。

     yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

     有 左 氏 , 有 谷 梁。

     jīng jì míng fāng dú zǐ

     经 既 明 , 方 读 子。

     cuō qí yào jì qí shì

     撮 其 要 , 记 其 事。

     wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

     五 子 者 有 荀 扬。

     wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

     文 中 子 , 及 老 庄。

     jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

     经 子 通 , 读 诸 史。

     kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

     考 世 系 , 知 终 始。

     zì xī nóng zhì huáng dì

     自 羲 农 , 至 黄 帝。

     hào sān huáng jū shàng shì

     号 三 皇 , 居 上 世。

     táng yǒu yú hào èr dì

     唐 有 虞 , 号 二 帝。

     xiāng yī xùn chēng shèng shì

     相 揖 逊 , 称 盛 世。

     xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

     夏 有 禹 , 商 有 汤。

     zhōu wén wǔ chēng sān wáng

     周 文 武 , 称 三 王。

     xià chuán zǐ jiā tiān xià

     夏 传 子 , 家 天 下。

     sì bǎi zǎi qiān xià shè

     四 百 载 , 迁 夏 社。

     tāng fá xià guó hào shāng

     汤 伐 夏 , 国 号 商。

     liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

     六 百 载 , 至 纣 亡。

     zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

     周 武 王 , 始 诛 纣。

     bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

     八 百 载 , 最 长 久。

     zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

     周 辙 东 , 王 纲 坠。

     Chěng gān gē shàng yóu shuì

     逞 干 戈 , 尚 游 说。

     shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

     始 春 秋 , 终 战 国。

     wǔ bà qiáng qī xióng chū

     五 霸 强 , 七 雄 出。

     yíng qín shì shǐ jiān bìng

     嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

     chuán èr shì chǔ hàn zhēng

     传 二 世 , 楚 汉 争。

     gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

     高 祖 兴 , 汉 业 建。

     zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

     至 孝 平 , 王 莽 篡。

     guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

     光 武 兴 , 为 东 汉。

     sì bǎi nián zhōng yú xiàn

     四 百 年 , 终 于 献。

     wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

     魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

     hào sān guó qì liǎng jìn

     号 三 国 , 迄 两 晋。

     song qí jì liáng chén chéng

     宋 齐 继 , 梁 陈 承。

     wéi nán cháo dū jīn líng

     为 南 朝 , 都 金 陵。

     běi yuán wèi fēn dōng xi

     北 元 魏 , 分 东 西。

     yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

     宇 文 周 , 与 高 齐。

     dài zhì suí yì tǔ yǔ

     迨 至 隋 , 一 土 宇。

     bú zài chuan shī tǒng xù

     不 再 传 , 失 统 绪。

     táng gāo zǔ qǐ yì shī

     唐 高 祖 , 起 义 师。

     chú suí luàn chuàng guó jī

     除 隋 乱 , 创 国 基。

     èr shí chuán sān bǎi zǎi

     二 十 传 , 三 百 载。

     liáng miè zhī guó nǎi gǎi

     梁 灭 之 , 国 乃 改。

     liáng táng jìn jí hàn zhōu

     梁 唐 晋 , 及 汉 周。

     chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

     称 五 代 , 皆 有 由。

     yán sòng xīng shòu zhōu shàn

     炎 宋 兴 , 受 周 禅。

     shí bā chuán nán běi hùn

     十 八 传 , 南 北 混。

     liáo yǔ jīn dì hào fēn

     辽 与 金 , 帝 号 纷。

     dài miè liáo sòng yóu cún

     迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

     zhì yuán xīng jīn xù xiē

     至 元 兴 , 金 绪 歇。

     yǒu sòng shì yì tong miè

     有 宋 世 , 一 同 灭。

     bìng zhōng guó jiān róng dí

     并 中 国 , 兼 戎 狄。

     míng tài zǔ jiǔ qīn shī

     明 太 祖 , 久 亲 师。

     chuán jiàn wén fāng sì sì

     传 建 文 , 方 四 祀。

     qiān běi jīng yǒng lè sì

     迁 北 京 , 永 乐 嗣。

     dài chóng zhēn méi shān shì

     迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

     qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

     清 太 祖 , 膺 景 命。

     jìng sì fāng kè dà dìng

     靖 四 方 , 克 大 定。

     zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

     至 宣 统 , 乃 大 同。

     shí èr shì qīng zuò zhōng

     十 二 世 , 清 祚 终。

     dú shǐ zhě kǎo shí lù

     读 史 者 , 考 实 录。

     tōng gǔ jīn ruò qīn mù

     通 古 今 , 若 亲 目。

     kǒu ér song xīn ér wéi

     口 而 诵 , 心 而 维。

     cháo yú sī xī yú sī

     朝 于 斯 , 夕 于 斯。

     xī zhòng ní shī xiàng tuó

     昔 仲 尼 , 师 项 橐。

     gǔ shèng xián shàng qín xué

     古 圣 贤 , 尚 勤 学。

     zhào zhōng ling dú lǔ lún

     赵 中 令 , 读 鲁 论。

     bǐ jì shì xué qiě qín

     彼 既 仕 , 学 且 勤。

     pī pú biān xiāo zhú jiǎn

     披 蒲 编 , 削 竹 简。

     bǐ wú shū qiě zhī miǎn

     彼 无 书 , 且 知 勉。

     tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

     头 悬 梁 , 锥 刺 股。

     bǐ bú jiào zì qín kǔ

     彼 不 教 , 自 勤 苦。

     rú náng yíng rú yìng xuě

     如 囊 萤 , 如 映 雪。

     jiā suī pín xué bú chuò

     家 虽 贫 , 学 不 辍。

     rú fù xīn rú guà jiǎo

     如 负 薪 , 如 挂 角。

     shēn suī láo yóu kǔ zhuó

     身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

     sū lǎo quán èr shí qī

     苏 老 泉 , 二 十 七。

     shǐ fā fèn dú shū jí

     始 发 奋 , 读 书 籍。

     bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

     彼 既 老 , 犹 悔 迟。

     ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

     尔 小 生 , 宜 早 思。

     ruò liáng hào bā shí èr

     若 梁 灏 , 八 十 二。

     duì dà tíng kuí duō shì

     对 大 廷 , 魁 多 士。

     bǐ jì chéng zhòng chēng yì

     彼 既 成 , 众 称 异。

     ěr xiǎo shēng yí lì zhì

     尔 小 生 , 宜 立 志。

     yíng bā suì néng yǒng shī

     莹 八 岁 , 能 咏 诗。

     mì qī suì néng fù qí

     泌 七 岁 , 能 赋 棋。

     bǐ yǐng wù rén chēng qí

     彼 颖 悟 , 人 称 奇。

     ěr yòu xué dāng xiào zhī

     尔 幼 学 , 当 效 之。

     cài wén jī néng biàn qín

     蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

     xiè dào yùn néng yǒng yín

     谢 道 韫 , 能 咏 吟。

     bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

     彼 女 子 , 且 聪 敏。

     ěr nán zǐ dāng zì jǐng

     尔 男 子 , 当 自 警。

     táng liú yàn fāng qī suì

     唐 刘 晏 , 方 七 岁。

     jǔ shén tóng zuò zhèng zì

     举 神 童 , 作 正 字。

     bǐ suī yòu shēn yǐ shì

     彼 虽 幼 , 身 已 仕。

     ěr yòu xué miǎn ér zhì

     尔 幼 学 , 勉 而 致。

     yǒu wéi zhě yì ruò shì

     有 为 者 , 亦 若 是。

     quǎn shǒu yè jī sī chén

     犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

     gǒu bù xué hé wéi rén

     苟 不 学 , 曷 为 人。

     cán tǔ sī fēng niàng mì

     蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

     rén bù xué bù rú wù

     人 不 学 , 不 如 物。

     yòu ér xué zhuàng ér xíng

     幼 而 学 , 壮 而 行。

     shàng zhì jūn xià zé mín

     上 致 君 , 下 泽 民。

     yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

     扬 名 声 , 显 父 母。

     guāng yú qián yù yú hòu

     光 于 前 , 裕 于 后。

     rén yí zǐ jīn mǎn yíng

     人 遗 子 , 金 满 赢。

     wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

     我 教 子 , 惟 一 经。

     qín yǒu gōng xì wú yì

     勤 有 功 , 戏 无 益。

     jiè zhī zāi yí miǎn lì

     戒 之 哉 , 宜 勉 力。

    三字经全文带拼音

    热门文章
    本港台同步开奖直播室网址-本港台同步直播-本港台网页直播